Gemeenteraadsverkiezingen Ieper 14 oktober 2018

Programma

Wonen

Werken aan levenskwaliteit

Heel wat niet-Ieperlingen verhuizen naar Ieper omdat het hier goed wonen is. De levenskwaliteit is hoog in Ieper en de dorpen. CD&V kiest voor aangename buurten met kwaliteitsvolle publieke ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Betaalbare woningen

Wonen moet betaalbaar blijven. Daarom moet de stad zelf ook voldoende aanbod voorzien. Zoals in De Vloei aan de Zonnebeekseweg of in De Meersen in het stadscentrum.

Ook wordt de vraag groter naar sociale woningen door alsmaar kleinere gezinnen. Het bestaande (sociale) patrimonium moet daarom waar mogelijk omgebouwd worden van meerkamerwoningen naar kleinere woningen.

Nieuwe woongebieden

Er komen nieuwe woongebieden, zowel in de binnenstad als in de dorpen. Daarbij is er aandacht voor de bereikbaarheid en specifieke noden van senioren en jonge gezinnen.

Aan het vroegere goederenstation kocht de stad 9 hectare. Vlakbij het stadscentrum is er dus plaats voor een mooi gelegen nieuw stadsdeel met ruimte voor wonen, winkelen en werken. En bovendien vlot bereikbaar.

Ondernemen

Ruimte voor ondernemen

Met een efficiënte invulling van bestaande en toekomstige bedrijventerreinen, geven we ook in de volgende bestuursperiode voeding aan de Ieperse ondernemerszin. Ruimte om te ondernemen vraagt ook om ondernemers. Wij willen diverse initiatieven aantrekken en ondersteunen waarin beginnende of reeds gevestigde ondernemers alle kansen krijgen

Kwaliteit van kernwinkelgebied behouden

We bewaken de kwaliteit van het ‘winkelgebied in het hart van onze stad’. In combinatie met meer groen in de binnenstad en een aangepaste inrichting van de centrumstraten moet dit ook in de toekomst zorgen voor de aangename winkelervaring waar Ieper voor gekend staat.

Kleinhandel in de deelgemeenten

Ook in onze deelgemeenten verdient de lokale handelaar onze steun. Hun aanwezigheid is één van de belangrijke factoren voor de leefbaarheid van een dorp. Ambulante handel kan enkel worden toegelaten indien er geen lokale buurtwinkel meer aanwezig is.

Toerisme

Meer dan oorlogstoerisme alleen

Het oorlogs- en herinneringstoerisme blijft een aantrekkingspool voor onze stad. Het internationale In Flanders Fields Museum blijft ons vlaggenschip. Maar we hebben meer te bieden als stad. De troeven van onze karaktervolle Westhoekstad willen we dan ook ten volle uitdragen en het toerisme versterken.

Nieuwe invalshoeken en troeven

Het wandel- en fietstoerisme verdient nog meer aandacht, ook op streekniveau. De Palingbeek, de Gasthuisbossen, Bellewaerde… zijn toeristische troeven die we moeten uitspelen. Ook de geschiedenis van onze stad en dan vooral haar rijke middeleeuwse verleden kunnen een boost geven aan het toerisme. Recent opende het Yper Museum zijn deuren. We moeten de kans geven aan dit museum om Ieper verder op de toeristische kaart van Vlaanderen te zetten.

Dienstverlening, communicatie en inspraak

Website en elektronisch loket

In het nieuwe administratieve centrum Auris en dankzij de nieuwe website en het elektronische loket wordt de burger op een aangename en kwaliteitsvolle manier ontvangen. Geen lange wachtrijen meer zoals vroeger, maar een moderne en snelle dienstverlening.

Ontwikkelen van een stadsapp

Met de ontwikkeling van een ‘stadsapp’ kiezen we voor digitalisering ten dienste van de burger. Zo kan de Ieperling snel en direct communiceren over evenementen, werken, nieuwtjes, …. Via deze app kun je snel allerlei problemen melden. Een specifiek daarvoor aangesteld ‘snel interventieteam’ zorgt ervoor dat deze werken snel worden uitgevoerd. Niet iedereen is echter even digitaal. Ook via de gekende, traditionele kanalen zal de stad communiceren, zoals ‘Iedereen Ieper’ of ‘Ieperactief’.

Inspraak en samenspraak

Uw mening telt. Ook in de toekomst zal burgerparticipatie worden verdergezet en uitgebreid. Met de vele adviesraden, dorpsraden en wijkcomités zitten we rond de tafel om specifieke vragen op te lossen, ook bij de opmaak van het beleidsplan.

Het lichtplan

De betere productietechnieken en de grotere productie maken de omschakeling naar LED betaalbaar. We maakten meteen gebruik van die vooruitgang. Het lichtplan dat al in uitvoering is, voorziet stap per stap de omvorming naar LED-verlichting. Op grote invalswegen werd de omzetting al gerealiseerd. Met verlichtingscomfort én fiks verminderd verbruik als resultaat. Voor de wijken kozen we voor puntverlichting die de hele nacht kan blijven branden en zo bijdraagt tot een hoger veiligheidsgevoel.

Voor een volledige versnelde omschakeling naar LED dienen ook in de toekomst de nodige middelen te worden vrijgemaakt. Samen met Eandis als partner dient dit plan zo snel mogelijk te worden afgewerkt en uitgevoerd, volgens volgende principes: minder verbruik, oude lampen met groot verbruik eerst, veiligheid, dimbaarheid, puntverlichting in de wijken.

Mobiliteit

Ieper nog toegankelijker voor iedereen

Met de (her)aanleg van meer dan 60 km voetpaden in de voorbije 6 jaar maakten we Ieper nog toegankelijker en comfortabeler voor iedereen. Maar het werk is nog niet af: CD&V wil opnieuw 60 kilometer voetpaden verbeteren.

We kiezen voor een verkeersluwe binnenstad, waar voetgangers en fietsers voorrang genieten. Grote bussen worden zoveel mogelijk geweerd.

De nieuwe scholencampus dient overigens op een veilige manier met de fiets te bereiken zijn en dit vanuit alle hoeken van groot-Ieper.

Bereikbaarheid van en naar de deelgemeenten blijft voor CD&V een actiepunt. Vandaag rijden al vele bussen en busjes van allerlei organisaties door groot-Ieper. Waarom kunnen we die niet meer inzetten? Wij willen als partij het gesprek aangaan.

Veilig fietsverkeer

Het fietsverkeer binnen en naar de stad vanuit de deelgemeenten (vaak van scholieren) moet veiliger. De stad investeerde al in een aantal veilige fietspaden, zoals het Bijlanderpad, het Noyellepad, het Zillebekevijverpad, de Poperingseweg, de Vlamertingestraat of de fietserstunnel in Sint-Jan. Met een doordacht fietspadenplan langs de invalswegen (Meenseweg, Dikkebusseweg, industriezone …) zorgen we voor veilige fietsverbindingen. Ook de schoolomgevingen maken we verder fietsvriendelijker. En extra fietsenstallingen verlagen de drempel om met de fiets naar het stadcentrum te komen.

Verkeersveiliger wegen

CD&V wil van de Meenseweg een verkeersveilige weg maken. Tientallen wandelaars en fietsers passeren hier elke dag. Ook de Haiglaan en Dikkebusseweg zijn zulke invalswegen. Dit zijn prioriteiten voor ons.

Zwaar verkeer moet afgeleid worden naar de Noorderring en niet langs de Zuiderring. De verkeersafwikkeling langs de Rijselseweg, Kemmelseweg en Ruuschaartstraat is nodig, zonder dat dit een sluipweg wordt. Dit voor de leefbaarheid van de bewoners. CD&V blijft aandringen op de snelle realisatie van het nieuw afrittencomplex op het einde van de A19 en de ondertunneling van het kruispunt op de Noorderring ter hoogte van de Pilkemseweg.

Bijkomende parkeerplaatsen

Ieper blijft ook bereikbaar met de auto. CD&V kiest voor bijkomende parkeerplaatsen op wandelafstand van de Grote Markt. Er kwamen in de voorbije jaren al ruim 1000 parkeerplaatsen bij, vooral op randparkings, maar ook in de binnenstad (Slachthuisstraat, Surmontstraat).

Vernieuwing van dorpskernen

De leefbaarheid van onze kernen staat zoals steeds hoog op de CD&V-agenda. In Boezinge en Vlamertinge willen wij de dorpskern grondig vernieuwen. Het doel is een aangename en veilige dorpskern, met ruimte voor de inwoners om elkaar te ontmoeten en waar ook lokale handelaars kunnen gedijen. Inspraak en communicatie over de werken is broodnodig. Voor Brielen en Elverdinge vragen wij dat het doorgaand verkeer geweerd wordt via alternatieve wegen.

Groen

Op vlak van stadsbossen is Ieper de enige stad in Vlaanderen die haar doelstelling heeft bereikt.

Meer groen in de stad

De Vestingen vormen een groene gordel rond het stadscentrum. Maar ook in het centrum zelf zullen wij nog meer natuur kunnen aanbieden, na de heraanleg van het Astridpark en de site van het voormalige openluchtzwembad.

Innoverende systemen om de stad proper te houden

CD&V kiest voor innoverende systemen om onze stad proper te onderhouden zoals het ondergronds brengen van vuilnisbakken op drukke punten in de stad. Ook moeten we blijven optreden tegen zwerfvuil om ons openbaar domein zo net mogelijk te houden.

De Burgemeestersconvenant

CD&V zet zich in om de uitstoot per inwoner tegen 2020 te doen dalen met 20 %. Enkele voorbeelden die reeds werden gerealiseerd zijn het vervangen van oude verlichtingspalen door LED-verlichting, energiezuiniger bouwen bij nieuwbouwprojecten of het plaatsen van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen. Met dezelfde instelling willen wij dit engagement verderzetten: het stimuleren van het openbaar vervoer of de fiets, de bouw van energiezuinige woningen promoten, op meer groen in en rond de stad,…

Welzijn en ouderenzorg

Zorg voor mekaar

Een alleenstaande senior zonder familie, een jongere zonder (t)huis, een nieuwe inwoner zonder netwerk: elke inwoner verdient op het gepaste moment een duwtje in de rug. Dat we langer mogen leven zorgt voor nieuwe uitdagingen. Geen betere garantie voor een gezonde stad dan een goede buurtwerking en veel sociaal contact!

Dienstencentra als contactpunten

We ondersteunen zowel in de stadskern als in de deelgemeenten de diverse dienstencentra in hun sociale rol en activiteiten. Ook de opvang en integratie van nieuwe inwoners verdient de nodige aandacht. Via vzw Argos worden opleidingen voorzien zodat iedereen een kans krijgt op de arbeidsmarkt.

Een zorgnetwerk op niveau

Met een zorgnetwerk op niveau moeten wij in staat zijn om de vele zorgvragen te kunnen beantwoorden. Denk maar aan de vijf moderne woon- en zorgcentra en het Jan Ypermanziekenhuis. Door samenwerking tussen de dienstverleners en adviesraden, de scholen, verenigingen, jeugdbewegingen,… willen we zorg laagdrempelig houden.

Toegankelijkheid

Toegankelijke gemeente

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. CD&V steunde de ondertekening van het charter toegankelijke gemeente voor Ieper.

De vrije doorgang op voetpaden en openbare paden dient steeds minimum 120 cm te bedragen zodat rolstoelgebruikers of mensen met rollators steeds vlotte doorgang verzekerd zijn. CD&V is ook steeds voorstander geweest van voldoende spreiding van parkeerplaatsen voor gehandicapten.

De UIT-pas

CD&V wil blijvend inzetten om sport, cultuur, … aan een zo breed mogelijk publiek aan te bieden. Dit betekent dat mensen met lage(re) inkomens via een sterk gereduceerd tarief nog meer kunnen deelnemen aan het sociaal leven.

Veiligheid en gezondheid

Gezondheid

Het Jan Ypermanziekenhuis op topniveau houden is een blijvende prioriteit. Ook op vlak van geestelijke gezondheidszorg nemen wij met de ondersteuning van het Heilig Hart Ziekenhuis als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid.

Politie

De 11 wijkagenten in ons lokaal commissariaat zijn voor de stad de verbindingsfiguren met elk van onze inwoners. Daar blijven we ook in de toekomst een punt van maken.

Brandweer

De Ieperse brandweer heeft een voorbeeldfunctie in de zone met zijn professionele en zeer snelle hulpverlening. Dit geldt ook voor de dienst 112. Ook de samenwerking met het Rode en Vlaamse Kruis op de vele evenementen wordt verder gesteund.

Landbouw & Dierenwelzijn

Landbouw

We zijn trots op onze landbouw en wat zij aan streekproducten voortbrengt. Ieper blijft een landbouwstreek. De landbouwers verdienen onze ondersteuning via een uitgebouwd landbouwloket. Met een goed preventiebeleid voor erosie en aandacht voor onderhoud van grachten en landbouwwegen zorgen we voor een gezond landbouwbeleid op lange termijn. Een samenwerking tussen natuur, toerisme en landbouw is nodig om meer kansen te geven aan nieuwe en bestaande ondernemers.

Dierenwelzijn

Het Ieperse kattenasiel heeft in de hele streek een goede reputatie. Verdere ondersteuning met personeel en de uitbouw van een up-to-date kattenasiel staan bij CD&V op de agenda. Ook het project om de zwerfkattenpopulatie in te dijken zetten we verder.

We bouwen een gemeente-overschrijdend netwerk, zodat verloren gelopen honden veel sneller met hun baasjes kunnen herenigd worden en pleiten voor meer en grotere hondenweides.

Vrijwilligers en Evenementen

Iedereen vrijwilliger

In Ieper en deelgemeenten zijn er honderden verenigingen die zich inzetten voor jeugd, sport, senioren, muziek, toneel, …. Investeren hierin betaalt zich duizendvoudig terug. Onze steun via infrastructuur en subsidies blijft. Via een centrale databank willen we vrijwilligers verzamelen en motiveren.

Evenementen

Ieper staat zonder discussie op de wereldkaart. Door de herdenkingen rond WO I zijn heel wat ogen op onze stad gericht. We hebben enkele gerenommeerde, grote evenementen in Ieper, die we ook na 2018 willen blijven ondersteunen. Denk maar aan de Kattenstoet, de vele sportevenementen en het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad. Het ‘evenementenloket’ wordt het centrale aanspreekpunt binnen de stad voor iedereen die iets wil organiseren.

Cultuur

Cultuuraanbod in centrum en deelgemeenten

Vanuit de Ieperse ‘cultuurtempel’ het Perron heeft het Cultuurcentrum in de loop der jaren een zeer diverse waaier van cultuuractiviteiten opgebouwd. Wij kiezen daarnaast voor een renovatie van de Stadsschouwburg, die op de vernieuwde Leet zijn plaats heeft. Ook in de deelgemeenten is er een cultuuraanbod vanuit de 10 lokale ontmoetingscentra.

Cultuur betaalbaar en toegankelijk

Hierin willen wij verder investeren. CD&V gaat voor een cultureel aanbod voor iedereen. Niet enkel qua prijs en toegankelijkheid, maar ook inhoudelijk, met ruimte voor dans, jongerencultuur, familievoorstellingen… In samenwerking met de culturele organisaties, scholen en andere partners zorgen we ervoor dat iedereen zijn gading vindt.

Vrede

Wat onze stad een eeuw geleden heeft ondergaan, moet vandaag de inspiratiebron zijn om resoluut de zijde van vrede en verdraagzaamheid te kiezen. De Vredesprijs is hiervan het uithangbord. Daarenboven ijveren we ervoor dat Ieper ook via andere kanalen zijn boodschap als Vredesstad kan uitdragen, met onze jongeren als ambassadeurs.

Onderwijs

Ieper is het onderwijscentrum van de streek. In de eerste plaats is er het ruime aanbod aan basis- en secundaire scholen. Ook het volwassenonderwijs is al jaren een gevestigde waarde. En sedert enkele jaren is er hoger beroepsonderwijs (verpleegkunde) mogelijk in het Administratief Centrum Auris. Ten slotte blijven we investeren in het kunstonderwijs met Dé Academie, die zowel in het centrum als in de deelgemeenten opleidingen in muziek, woord en beeldende kunsten aanbiedt.

Het plan om de hogere graden van verschillende secundaire scholen samen te brengen op één campus stelt ook het stadsbestuur voor een aantal uitdagingen. Onze eerste opdracht zal zijn om alle leerlingen op een veilige manier van en naar de scholencampus te brengen. Daarnaast maken we gebruik van nog bijkomende opportuniteiten, zoals gedeelde infrastructuur voor sport.

Jonge gezinnen

Stad op maat

Een stad als Ieper biedt meerdere troeven aan jonge gezinnen: ruime en betaalbare woningen of gronden, op een boogscheut van alle stedelijke voorzieningen, met kwalitatief goed onderwijs zonder wachtlijsten. Op cultureel of sportief vlak kunnen we de activiteiten of evenementen al lang niet meer op twee handen tellen. Het verder uitdragen en bekendmaken van deze troeven bewerkstelligt een positief en jong imago van onze stad.

Kinderopvang

Maar jonge gezinnen hebben ook specifieke noden. Daartoe kunnen initiatieven die het aantal plaatsen voor kinderopvang verhogen bijkomend gesteund worden. Jonge ouders dienen hun kinderen maximaal te kunnen toevertrouwen aan de goede zorgen van onthaalouders in de eigen (deel)gemeente.

Jeugd

Jongeren zijn de toekomst. Hun stem verdient aandacht. Inspraak van de jongeren in het beleid is broodnodig. Voldoende ruimte voor sport en spel is noodzakelijk, zowel in de stad als in de deelgemeenten. Voor de jeugdbewegingen ijvert CD&V voor moderne en goed uitgeruste lokalen, in combinatie met meer speelbossen en groen. CD&V kiest ook voor een nieuw skatepark.

Het Ieperse blokcentrum is een succes gebleken. In de komende jaren moeten we een vaste locatie vinden.

Senioren

Mee-doen

De seniorenraad, de seniorenverenigingen en onze dienstencentra zijn de voelsprieten van wat de groeiende seniorengroep verwacht. Het seniorenbeleid vindt daar zijn inspiratie voor de specifieke zorg, het sociaal contact, de toegankelijkheid en dienstverlening.

Zorg op maat

Met CD&V aan het stuur zullen ook in de toekomst de zorgpunten van de senioren onze aandachtspunten zijn: een centraal aanspreekpunt (ook toegankelijk voor wie niet op de digitale’ snelweg zit), aangepast woonbeleid, veiligheid op straat, laagdrempelig contact, ondersteuning van de mantelzorg,…

Tegen de eenzaamheid

Wijkagenten, actieve dienstencentra dicht bij huis en buurtwerking moeten een rol spelen in de strijd tegen de vereenzaming. In dienstencentra ontmoeten senioren elkaar en kunnen ze relaties uitbouwen met gelijkgezinden. CD&V zal erover waken dat er voldoende plaatsen zijn waar senioren graag naartoe gaan om mensen te ontmoeten. CD&V zorgt ervoor dat senioren erbij horen, dat ook zij mee zijn en mee blijven.

Sport

In de komende weken en maanden komt er al heel wat sportinfrastructuur bij: een nieuwe turnhal, een nieuwe sporthal aan het Minneplein voor zaalsporten, een hockeyterrein, kunstgrasvelden, … Maar we laten het hier niet bij: bij de renovatie van het zwembad onderzoeken we of een recreatiezone met speel- en waterpartijen mogelijk is op de bestaande ligweide. Daarnaast willen we bijkomende kunstgrasvelden voor voetbal.

Ook voor mensen met een handicap dient voldoende aanbod te zijn om te sporten dicht bij huis. We willen in Ieper het voortouw nemen om de G-sport te ondersteunen

Vandaag is de sportzone aan de Leopold III-laan volledig vol. Daarom willen we een tweede sportzone aan de nieuwe scholencampus aan de Augustijnenstraat. Hierdoor krijgen nieuwe sporten een kans.

Download hier ons volledig programma.

Download

Kom meer te weten over onze kandidaten

1 stad, 1 team, 31 kandidaten

1 | Katrien Desomer

Kandidaat-Burgemeester

40 jaar, gehuwd met Stephen Lernout en mama van Martijn (12 jaar) en Suzanne (7 jaar). Ik zette mijn eerste politieke stappen in de CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Al twaalf jaar ben ik politiek actief in Ieper, waarvan elf jaar als schepen van Economie, Personeel en Cultuur. Vandaag zou ik mijn politiek engagement graag verder inzetten voor onze fantastische stad en al haar inwoners, een stad waar iedereen 'mee' is. Daarom neem ik, als kandidaat-burgemeester, met veel enthousiasme de rol op van lijsttrekker voor CD&V Ieper.

1 stad, 1 team, 31 kandidaten. Lokale politiek is een teamspel. Het CD&V-team van Ieper is alvast een hecht team dat een unieke combinatie is van ervaring, enthousiasme en ambitie. Een goede mix van man en vrouw, jong en oud, centrum en deelgemeenten, ervaring en jeugdig enthousiasme.

Met jouw stem kunnen we vandaag de geschiedenis van morgen schrijven. Bouw samen met ons aan een krachtig en prachtig Ieper van de toekomst: een ondernemende, een gezonde, een verbindende stad voor iedereen.

2 | Dieter Deltour

Verbondenheid, luisteren, vooruitkijken

Als schepen van financiën voel ik mij als een vis in het soms woelige water van de lokale politiek. Ik ben blij dat ik mijn rol als stille werker en teamspeler bij CD&V mag vervullen. Ik woon al mijn ganse leven in Zillebeke en ben trots dat ik nu al 12 jaar als schepen mag meewerken aan een beter Ieper. Voor mij is politiek een ploegsport waarin elke speler belangrijk is. Elk vanuit zijn of haar invalshoek en met respect voor elkaars mening maken we samen van Ieper een betere stad.

Als vader van drie jonge kinderen wens ik het aangename en warme karakter van Ieper te behouden voor volgende generaties. Dit begint voor mij bij goede sociale contacten en verbondenheid met anderen. Daarom is bijvoorbeeld de steun aan de vele verenigingen één van mijn speerpunten. In de afgelopen jaren investeerden we veel in onze stad. Maar we moeten blijven vooruitkijken. Durven inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen inzake verkeer, vrije tijd of zorg. Dit kan niet zonder te luisteren naar de noden van onze jongeren, senioren, gezinnen, nieuwe inwoners,…. We moeten als bestuur durven mee evolueren en vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

3 | Stephaan De Roo

Luisteren, onderhandelen, doen

Ik heb al wel wat jaren op mijn politieke teller staan. Als schepen van openbare werken heb ik een schat aan ervaring opgedaan en deze wil graag verder gebruiken in de toekomst. De realisaties waar ik mijn schouders mee heb onder gezet creëren een meerwaarde voor de burger en hun positieve feedback doet altijd deugd. Het zorgen voor mooie en nette straten draagt rechtstreeks bij tot een goed gevoel bij de bevolking, ook al is er tijdens de werken heel wat ‘courage’ en doorzettingsvermogen nodig. Dan helpt het als je het klappen van de zweep al wat kent... Mijn slogan is: ‘Houden van mensen en hard(t) werken’. Beide gaan samen en ik neem deze houding ook aan in mijn politieke handelen. Ik wil dicht bij de mensen staan, beschikbaar zijn, snel handelen en niet bij de pakken blijven zitten. Met ons bestuur hebben we op die manier al heel wat kunnen realiseren: de Stationsbuurt, het Yper Museum, de vernieuwing van de Poperingseweg en de Zonnebeekseweg, … Het is maar een kleine selectie en er staat nogal wat in de steigers: de herinrichting van de Leet en de dorpskernen van Boezinge en Zillebeke… Het werk is nooit af.

Ik heb in het voorjaar een cultuurschok ondergaan. Bij een bezoek aan onze zusterstad Wa in Ghana ben ik voor het eerst geconfronteerd met de leefomstandigheden in Afrika en dat heeft mij diep geraakt. Ik heb ook gezien hoeveel mooie projecten dankzij de steun van de Ieperlingen daar worden gerealiseerd. Uiteraard spreekt mij vooral de waterbevoorrading aan en de effecten van de klimaatopwarming voor de bodem daar. We mogen in onze inspanningen voor Afrika gerust een tandje bijsteken en de Ieperse jongeren aanmoedigen om ook hun blik te verruimen.

4 | Jo Baert

Enthousiast, doorzetter, luisterend oor

Ik ben afkomstig van de kust en verdien de kost in de KBC van Diksmuide, maar ik voel mij helemaal thuis in Ieper. Basketbal is mijn passie: met een man die bondscoach is en op hoog niveau baskettende dochters en zoon is dat niet zo verwonderlijk. Het zal niemand verbazen dat het sportbeleid bovenaan mijn lijstje staat.

Voor mij is dit politiek engagement écht een avontuur, een nieuwe fantastische beleving. Bovendien kan ik iets betekenen voor anderen en dat geeft een enorme voldoening. Ik vertoef graag onder de mensen en wil dan ook een aanspreekpunt zijn en een verbinding tussen mens en beleid. Ik wil voelen wat er leeft bij de mensen, ook bij degenen die moeilijk de weg vinden naar het stadhuis.

Als kind vond ik het altijd superleuk om naar Ieper te komen. Het is een boeiende, levendige en bruisende stad, waar altijd iets te doen is. Nu ik er woon, geniet ik nog meer van alle activiteiten en ook van de rust. En hoewel ik door de basketactiviteiten van mijn gezin veel mooie dingen bezoek en beleef in het buitenland, kom ik altijd met zeer veel goesting naar mijn stad terug.

5 | Peter De Groote

Ondernemer, doelgericht, doorzetter

De liefde voor Ieper zit in elke vezel van mijn lichaam. We hebben een fantastische stad, waar het goed is om te wonen en te werken en waar mensen graag naartoe komen. Ieperlingen zijn vaak te bescheiden, we mogen onze trots gerust wat meer tonen, vind ik.

Ik adem en leef voor de stad. Ik wil mij daar dag in dag uit voor inzetten en dat is ook de belangrijkste drijfveer voor mijn politieke engagement. Als voormalig voorzitter van Unizo en het Centrummanagement is dit voor mij een logische volgende stap. Als doorwinterde zelfstandige heb ik geleerd dat hard werken alleen geen garantie op succes is, je moet ook luisteren naar anderen en samen oplossingen zoeken die voor iedereen leefbaar zijn. En een ‘leefbaar’ Ieper heeft vele facetten. Meer groen in de stad, aandacht voor eerstelijnsvoorzieningen met buurtwinkels dicht bij de mensen, veilige en toegankelijke wegen,… met soms kleine ingrepen kunnen we heel wat bereiken.

Samen met de ganse ploeg van CD&V wil ik Ieper nog meer op de kaart zetten, ook op de wereldkaart. Onze stad is een bron van inspiratie en ook wij kunnen zoveel opsteken van anderen. Met een open geest en tonnen enthousiasme wil ik dan ook na 14 oktober mijn schouders onder mijn geliefde stad zetten.

6 | Korneel Maes

Betrokken, daadkracht, vernieuwend

Als Ieperling, afkomstig uit Vlamertinge, voel ik mij hecht verbonden met mijn stad en daarom kies ik met veel enthousiasme voor dit politiek engagement. Ik ben al enkele jaren lid van Jong-CD&V en als voorzitter van de Ieperse afdeling ben ik bijzonder blij dat de partij steeds open en eerlijk met onze ideeën omgaat. De jongeren hebben binnen CD&V echt een stem!

Dit stimuleert me om verder te durven denken en kansen te creëren om Ieper nog mooier en aangenamer te maken. Want vandaag schrijven we de geschiedenis van morgen en zorgen we ervoor dat men zich in 2118 de beslissingen van 2018 nog herinnert. Ieper mag gerust zijn ambities als stad waar het goed is om te wonen, te werken en te leven, nog verder scherpstellen.

Door te investeren in sport, cultuur en verenigingen maken we dat Ieper blijft bruisen, voor jong en oud. En door slimme keuzes te maken op vlak van mobiliteit, stedenbouw en duurzaamheid houden we onze stad leefbaar, veilig en aangenaam voor iedereen. Veilige fietspaden van en naar alle deelgemeenten en goed onderhouden voetpaden staan hierbij hoog op mijn lijstje. In overleg en samenwerking met anderen kijk ik ernaar uit om Ieper klaar te stomen voor een wervelende toekomst!

7 | Cynthia Debuyserie

Sociaal hart, geëngageerd, empathisch

De komende gemeenteraadsverkiezingen wordt mijn politieke vuurdoop en die ga ik met veel goesting en enthousiasme tegemoet. Mijn engagement hoef je niet ver te zoeken. Als uittredende (hoofd)leidster van de KSA en huidig (bestuurs)lid van de harmonie in Elverdinge, maar ok professioneel als maatschappelijk werker draag ik graag mijn steentje bij ten dienste van anderen. Dit is dan ook mijn belangrijkste drijfveer voor mijn politieke ambities.

Het zal niet verbazen dat mijn speerpunten vooral in de sociale richting liggen. Het beter bekend maken van het aanbod aan de sociale hulpverlening vind ik bijzonder belangrijk. Door te weten waar men voor wat terecht kan, kunnen mensen veel vlotter en efficiënter geholpen worden. Dit kan alleen maar een meerwaarde zijn voor zowel hulpverleners als diegene die hulp zoeken.

Ook de strijd tegen armoede wil ik actief blijven aangaan. En dan heb ik het niet alleen over de financiële armoede, maar ook over de aandacht voor mentale problemen. Er ligt nog een groot taboe op het zich niet goed in z’n vel voelen en op eenzaamheid en isolement. Ik ben ervan overtuigd dat initiatieven vanuit de stad een grote meerwaarde hebben om dit te helpen doorbreken.

8 | Jonas Vandecasteele

Jeugd, inzet, enthousiasme

In Zillebeke, waar ik vandaan kom, bracht ik mijn jeugdjaren door. Mijn lager onderwijs volgde ik in de Sint-Jozefsschool te Ieper, waar mijn moeder ook les geeft. Ik voetbalde bij SK Zillebeke en nu bij Sparta Dikkebus. Mijn honger naar beleving was altijd al groot. Ik ben leider en hoofdleider bij de Chiro van Zillebeke geweest en als Erasmusstudent kon ik proeven van het leven in Boedapest. Ik behaalde een diploma Bestuurskunde en Publiek Management aan de UGent en studeerde Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de Universiteit van Antwerpen.

Ik wil graag kritisch en met een open geest aan politiek doen. Jeugdbeleid is één van mijn stokpaardjes. Als lid van de Jeugdraad probeerde ik telkens om de belangen van onze Ieperse jeugd aan te kaarten. Momenteel woon ik in de Surmont de Volsberghestraat. Daarom kijk ik ook hoopvol naar de plannen van de Leet, die een andere en gezinsvriendelijkere sfeer in de stad zullen brengen. Ook de ontwikkelingen rond een nieuwe scholencampus in onze stad is een dossier die heel wat uitdagingen met zich meedraagt. Het stadsbestuur heeft een voortrekkersrol te vervullen in de mindset van de mensen rond dergelijke ingrijpende projecten. Actieve participatie van en door de Ieperlingen is hiervoor van cruciaal belang. Ik ben ervan overtuigd dat we op die manier deze stad nog aantrekkelijker en dynamischer maken voor jonge mensen.

Door mijn bestuurskundige opleiding kan ik de theorie mee in de praktijk brengen. En daar ben ik niet alleen voor. Een enthousiaste jonge ploeg staat klaar om het roer over te nemen, gedreven door hun overtuiging en gesteund door ervaren mensen.

9 | Sara Moeres

Jeugd, impact, veilig

“Je bent jong en je wil wat” is een slogan die mij op het lijf geschreven is. Als onderwijsstudente weet ik van aanpakken, ik ben creatief, optimistisch en ambitieus en wil dat ook graag doorgeven aan anderen. Mede daarom kies ik ook bewust voor politiek. Ik vind het belangrijk om een mening te hebben en daar ook iets mee te doen. Ik wil graag een spreekbuis zijn voor jongeren, zodat zij op een eerlijke en constructieve manier mee de toekomst van onze stad kunnen bepalen.

Ik ben oprecht fier op mijn stad en vandaaruit wil ik ook vertrekken om Ieper nog beter te maken voor de mensen die er wonen en werken. De aandacht voor onderwijs ligt mij nauw aan het hart, alsook voor cultuur. We zijn op dat vlak goed bezig, maar we moeten alert blijven. We mogen onze ogen niet sluiten voor uitdagingen in de toekomst. Daarom vind ik het ook belangrijk om bijvoorbeeld het ‘terrasdossier’ te durven bekijken en samen tot duidelijke oplossingen te komen.

Eerlijke en open communicatie - ook als de boodschap geen positief nieuws brengt - is voor mij van cruciaal belang, zowel in mijn eigen leven als in politiek. Enkel zo kan je volgens mij stappen vooruit zetten en tot een degelijk beleid komen. En daar zet ik samen met de ganse CD&V-ploeg graag mijn schouders onder!

10 | Jan Breyne

Bekwaam, bekend, betrouwbaar

Gans mijn beroepsloopbaan mocht ik werken voor stad Ieper. Ik begon als directeur van de toeristische dienst in 1972 en ik eindigde als stadssecretaris in 2010. In die tijd heb ik een schat aan ervaring opgedaan, die ik vandaag als politicus wil laten renderen. Vooral in de zorg voor de armen, de eenzamen, de ouderen, de mensen met een beperking, … wil ik nuttig zijn. Ieper is altijd een gastvrije stad geweest, niet alleen voor toeristen maar ook voor wie onze hulp nodig heeft.

Er is een goed beleid gevoerd en dat zou best bestendigd worden. De goede dingen behouden, maar niet blind zijn voor wat nog beter kan. Daarom hecht ik veel belang aan inspraak voor de burger. We moeten weten wat de Ieperling van zijn bestuur verlangt. Maar het kan geen éénrichtingsverkeer zijn. De burger is geen klant van het bestuur, maar een participant, een deelnemer aan het bestuur. Niet enkel passief toekijken wat het bestuur voor de burger kan doen, maar ook actief mee-denken en mee-werken. En als er burgerinitiatieven ontluiken dan moeten die ondersteund en aangemoedigd worden.

Ik hou van deze stad, onze vredesstad. En dat is geen ver-van-mijn-bed verhaal, maar vrede iets dat we ook moeten vertalen in de omgang met elkaar. Daar wil ik mij nog enkele jaren voor inzetten.

11 | Miet Durnez

Comfortabel trappen en stappen, zorg voor natuur, gezellig Ieper

Mensen kennen mij als een bezige bij. Vrijwilligerswerk is me thuis met de paplepel ingegeven. Mijn agenda zat altijd goed vol: (hoofd)leidster bij de KSA en de CM, trainster bij de Koninklijke Ieperse Turnkring, Femma … . Ook nu ik geen KSA-leidster meer ben, werk ik nog mee aan het provinciale beleid van de jeugdbeweging. Die ervaring wakkert de goesting in het uitstippelen van beleid verder aan. Na enkele jaren als pedagoog in het onderwijs te werken ben ik nu werkzaam als therapeute in het PZ H.-Hart waar ik veel mensen mag ontmoeten. Menselijk contact is erg belangrijk om de dagdagelijkse bekommernissen te horen. Die bekommernissen zijn voor mij ook een belangrijke reden om te kiezen voor een engagement in de Ieperse politiek.

Nee, ik ben geen grote barricadespringer. Maar ik uit mijn mening en kom op voor wie en wat me nauw aan het hart ligt. Zoals aandacht voor onze natuur. Ieper telt zoveel mooie, groene plekken waar mensen tot rust kunnen komen of zich actief kunnen uitleven. Die moeten we koesteren. Wekelijks ondervind ik in mijn job de positieve impact van wandelen of fietsen in een groene omgeving. Een degelijk fiets- en wandelbeleid zijn dan ook essentieel om iedereen hiervan te laten genieten. Sinds onze dochter er is, moeten er keuzes gemaakt worden in de vrije tijd, maar hier thuis staat sport centraal. Vanuit mijn werkcontext en als̀ actieve RYSC-zwemmer, loper en ̂Fringstoe!-fietser wil ik focussen op een goed sportbeleid. We moeten zorgen voor een ruim, laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod en tegelijk is een degelijke infrastructuur nodig. Zo zou verlichting op beperkte tijdstippen rond Zillebekevijver lopers meer mogelijkheden bieden.

Als stad moet je durven keuzes maken in het belang van je inwoners. Geen half-half uitspraken waar niemand iets aan heeft, maar weloverwogen beslissingen nemen en die daadwerkelijk uitvoeren zodat het comfort en het welbevinden van de mensen verhoogt. Daar wil ik mij ten volle voor inzetten.

12 | Miguel Gheysens

Ondernemer, to-the-point, landbouw, samenwerken

Ik kom uit een ondernemersfamilie, al verschillende generaties lang. Als aannemer van openbare werken en loonwerken ken ik het belang van samenwerken en durven ondernemen. Van nature ben ik to-the-point en oplossingsgericht. Geen franjes, geen omwegen maar recht door zee.

Beroepshalve kom ik veel in contact met de landbouwers en ik ken hun bekommernissen. Ze staan onder constante druk en moeten op zoek naar oplossingen voor de huidige problemen. Daarom wil ik landbouwers de kans geven om zelf oplossingen te bedenken en wil ik tijd investeren in het samenbrengen van de actoren. Door overleg en het uitwisselen van expertise kunnen creatieve en gedragen oplossingen gevonden worden.

Ik heb grote problemen met sluikstorten en toenemende vervuiling. Vooral op industriezones wordt veel afval weggegooid in de bermen en beken. Dat moet aangepakt worden: door blikvangers waar het kan, door regelmatige opruimacties en zeker door een efficiënt handhavingsbeleid. Want een propere stad is een aangename en een veilige stad. Daar zet ik mij met plezier voor in.

13 | Anne Stevens-Van Acker

Respect, toekomst, creatief

Dansen is mijn leven. Al meer dan 25 jaar ben ik danslerares en waar er kan gedanst worden, in de Kattenstoet of tijdens de Ieperse Nocturnes, ben ik steeds van de partij. Ik zet mij ook graag in voor anderen: mensen helpen, luisteren, verbinden, hen een meerwaarde bieden… Mijn deur staat altijd open. Daarom engageer ik mij met enthousiasme voor deze verkiezingen.

Ik heb voor CD&V gekozen omdat hier mijn ideeën ernstig worden genomen, omdat ik mijn eigen accenten kan leggen en van mening mag verschillen. Mijn dromen? De sportinfrastructuur verder uitbouwen met aandacht voor sporten voor mensen met een beperking. Daarnaast wil ik de jeugdwerking ondersteunen, zodat zij kansen én ruimte krijgen om zaken zélf aan te pakken en actief mee te werken aan hun eigen Ieper-voor-de-toekomst…

Ik hou van Ieper, waar je nog het gevoel van ruimte en veiligheid hebt, waar je nog zorgeloos kunt rondlopen,.. Een culturele en historische stad, die veel méér is dan enkel een gedenkplaats van de Eerste Wereldoorlog. Het DNA van de Ieperling is sterk en dat moeten we blijven versterken!

14 | Maxim Lernout

Realist, oprecht, sociaal

‘Als de heimat roept, dan keer je zonder aarzelen terug’. En dat heb ik na mijn studies Industrieel Ingenieur ook gedaan, naar mijn dorp Voormezele. Hier voel ik mij echt thuis. Ik hou van de rust, het groen, de dorpssfeer… Maar vergis je niet, Voormezele leeft meer dan ooit. In de organisatie van de Heilige Bloedprocessie daar ik mijn steentje hiertoe bij. Ik zet mij graag in voor anderen en hou ervan om onder mensen te komen. Dat was vroeger als chiroleider al zo en dat is niet veranderd. Om een voorbeeld te geven: als fervent fietser geniet ik evenveel van het pintje achteraf als van het fietsen zelf…

Voor mij is een propere stad heel belangrijk en een speerpunt in het beleid. Inzetten op sensibilisering en voldoende afvalvoorzieningen in combinatie met meer controle en de pakkans voor sluikstorten verhogen is volgens mij de succesformule voor een nette en bijgevolg aangename stad. Daarnaast wil ik onze groene omgeving meer promoten. We mogen best trots zijn op de vele mooie groene plekjes in de Ieperse regio. De ontsluiting van een aantal bosgebieden ligt in het verlengde hiervan.

Ik wil op een eenvoudige en realistische manier aan politiek doen, tussen de mensen en met beide voeten op de grond. Geen loze beloftes maken, maar met eerlijke en duidelijke voorstellen trachten om onze stad naar een hoger niveau te tillen.

15 | Els Morlion

Landbouw, luisterend oor, deelgemeenten, ruimtelijke ordening

Wie mij kent weet dat ik recht voor de raap ben. Ik zeg graag mijn gedacht, ook als het botst. Ik vind het belangrijk dat dit kan en mag binnen CD&V, want in een open en constructief overleg komt men tot de beste oplossingen. Met veel geestdrift engageer ik mij als landbouwster al jaren voor de landbouw en de bewoners van het platteland. Om de landbouw dichter bij de mensen brengen en de mensen dichter bij de landbouw blijf ik aandringen om een plattelandsambtenaar aan te werven. Iemand, die het plattelandsbeleid faciliteert, projecten opzet, samen met de betrokkenen ideeën uitwerkt, … Ik zie hierin heel wat opportuniteiten. Deze plattelandsambtenaar zorgt mee voor de binding tussen de bewoners van het platteland en de stadsdiensten. Hij ontvangt, brieft en volgt hun noden op. Ieper is meer dan het stadscentrum alleen. We moeten evenveel aandacht hebben voor de deelgemeenten. Ook dat is een motivatie om opnieuw op de lijst te staan. Ook ruimtelijke ordening krijgt mijn volle aandacht, zuinig de ruimte verdelen om te wonen, te ondernemen en te ontspannen blijft een ernstige evenwichtsoefening! Als ik zie hoeveel enthousiaste jongeren de stap naar de lokale politiek zetten, dan wil ik hen hierin ondersteunen. Voor mij begint politiek in je straat, in je dorp, in je stad of gemeente, en wel in die volgorde. Ook zorg voor mensen staat bovenaan mijn prioriteiten . Als verpleegkundige ben ik overtuigd dat met steun van de stad zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk thuis mogen wonen, in hun eigen omgeving.

Lokale politiek is nabijheid creëren. Mensen moeten voelen dat naar hen geluisterd wordt en vandaaruit actie ondernomen wordt. Het is de beste remedie tegen verzuring. luisteren naar mijn patiënten tijdens mijn ronde als deeltijds verpleegkundige en ervoor zorgen dat ze zich thuis zo comfortabel mogelijk voelen, ligt in dezelfde lijn. Landbouw, een luisterend oor, platteland, ruimtelijke ordening : het zit in mijn DNA en het motiveert mij om gedreven verder te doen in de politiek.

16 | Jan Laurens

Teamspeler, sociaal en verenigingsleven

Ik neem voor de vierde keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en dat doe ik nog altijd met evenveel goesting. In het spoor van mijn vader Herman ben ik in het Boezingse verenigingsleven gerold en vooral mijn engagement voor de kermis en de wielersport was en is groot. Boezinge is ‘the place to be’ geworden voor het dameswielrennen en daar ben ik bijzonder trots op. Toch zal je mij niet gauw in de schijnwerpers vinden, ik werk graag mee vanuit de achtergrond en kan in stilte genieten als een evenement succesvol verloopt.

Ook in de politiek ben ik geen koptrekker, maar men mag te allen tijde op mijn inzet en verantwoordelijkheid rekenen als teamspeler. Net als in de koers. Ik vind trouwens dat we in Ieper nog een tandje mogen bijsteken op het vlak van sport. Zowel in accommodatie als in veiligheid en comfort kunnen we stappen voorwaarts zetten. Dat zou de economie ook ten goede komen, want beide gaan voor mij hand in hand.

Ik werk al dertig jaar bij Picanol in de montage en nog steeds met evenveel goesting. Ook daar pik ik op wat er leeft bij de Ieperlingen. Door te luisteren naar wat hen bezighoudt, kan ik hun vragen en bekommernissen op de politieke agenda zetten en zo de politiek dichter bij de mensen brengen. Want mensen helpen bij het oplossen van hun problemen is mijn grootste drijfveer. Zeker ook mensen met een beperking, voor hen staat mijn deur altijd open en in de gemeenteraad zal ik hun belangen met hart en ziel verdedigen.

17 | Stefaan Williams

Voor iedereen, durven en sociaal

Veelal ga ik zingend door het leven, letterlijk en figuurlijk. Ik kijk op een positieve manier naar dingen en probeer mijn optimisme ook aan anderen over te brengen. Dat is niet altijd gemakkelijk maar o zo nodig, zeker in de politiek. Ik ben grootgebracht met het syndicalistische gedachtengoed en als hoofdafgevaardigde van het ACV bij mijn werkgever Picanol draag ik het gelijkheidsprincipe hoog in het vaandel. Opkomen voor anderen die minder hebben en minder mondig zijn zit ik mijn natuur en vertaalt zich ook in mijn politiek engagement.

De sociale thema’s liggen mij nauw aan het hart. Zo moeten we blijven aandacht hebben voor mensen in armoede en de weg naar hulpverlening zo kort mogelijk maken. Dat vind ik heel belangrijk. Maar we mogen vooral niet vergeten hoe goed we het hier hebben in onze stad. We leven niet alleen in één van de mooiste steden ter wereld, maar ook één van de aangenaamste, vind ik. We beseffen dat soms te weinig…

Als voormalig scoutsleider en papa met drie opgroeiende kinderen weet ik maar al te goed dat inzet en doorzettingsvermogen nodig zijn om je doelen te bereiken. Klagen in een hoekje is absoluut niet aan mij besteed. Laat mij maar constructief bezig zijn en samen met anderen werken aan een mooie toekomst voor Ieper, de stad waar we zo fier mogen op zijn!

18 | Sabine Goudeseune

Iedereen telt mee, mobiliteit, gedreven

Voor mij is politiek meer dan een bijkomstigheid, het is iets wat ik al 12 jaar graag en met hart en ziel doe. Een engagement en belofte naar anderen toe. Als rasechte Vlamertingenaar ben ik actief in het verenigingsleven en dat hechte contact met mensen geeft mij bijzonder veel energie om me in te zetten bij het beleid van Groot-Ieper.

De aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen is één van mijn politieke speerpunten. De aanwezigheid van buurtwinkels en directe dienstverlening moet een evidentie worden, evenals een goed uitgebouwd buurtnetwerk, waar mensen terecht kunnen met hun vragen of eens hun hart kunnen luchten. Daar ligt de sleutel voor een gezonde en gelukkige gemeenschap, waar iedereen in harmonie kan samenleven. Ook (fiets)veiligheid vind ik belangrijk en daar zou ik de positieve focus willen leggen: Laat ons het fietsen makkelijker maken in plaats van het autorijden moeilijker! Met het vervlakken van het wegdek, met extra oplaadpunten voor elektrische fietsen, enz… Dan zullen er sowieso meer mensen kiezen voor het gezonde en veilige alternatief zonder dat daar frustratie en wrevel over ontstaat. Mobiliteit met o.a. de zorg voor een vlot verkeer en openbare werken (voetpaden, groenonderhoud, ...) zijn tevens speerpunten van mij.

Ook voor de talrijke verenigingen in Ieper en deelgemeenten wil ik me inzetten. Door mijn ervaring in diverse besturen weet ik waar de voornaamste noden liggen. Niet enkel financiële middelen zijn nodig ook de materiële en logistieke steun van stadswege mogen zeker niet ontbreken.

Mijn politiek engagement vertaalt zich ook naar de zwaksten in onze samenleving. Zo moeten we de weg naar tewerkstelling verkleinen en kansarmen zelf verantwoordelijkheid en autonomie geven om hun lot in eigen handen te nemen. Mensen kunnen zoveel meer als je hen vertrouwen en goesting geeft en dit wil ik na oktober ten volle doen!

19 | Lies Derycke-Sampers

Landbouw, zorg, ontmoeten, verbinden

Mensen en ideeën samenbrengen is mijn drijfveer, zowel in de politiek als daarbuiten. Laat mij in de achtergrond voor verbinding zorgen, dan voel ik mij op m’n best. Als verpleegster en OCMW-raadslid zit het sociale engagement mij in het bloed en dat draag ik ook uit in het verenigingsleven als lid van de KVLV en de Agra-vrouwen.

Ook thuis, op ons rundveebedrijf, staat ontmoeten centraal. Als onthaalboerderij staan wij open voor bezoekers en tonen we hen ‘het leven zoals het is’ in een hedendaags landbouwbedrijf. Elkaar leren kennen is zo belangrijk voor het wederzijds begrip. In mijn politiek engagement wil ik de landbouw, de stad en de mensen dichter bij elkaar te brengen met concrete initiatieven. We hebben mekaar zo veel te bieden, onze echte rijkdom ligt in een constructieve samenwerking en die begint klein en lokaal. Als ik zie hoe de kinderen die op bezoek komen, grote ogen trekken als ze leren waar de melk écht vandaan komt, dan besef ik dat die toenadering echt nodig is…

Weet je, ik ben fier op mijn stad. Echt fier. Als ik op een zomers avond een terrasje doe met zicht op de Lakenhalle, als ik De Gevleugde Stad of de Muzikale Dinsdagen bezoek, als ik met mijn gezin ga fietsen of wandelen in de Palingbeek of langs de Verdronken Weiden,… Dan besef ik ten volle wat een voorrecht het is om meer en intenser te kunnen genieten in mijn eigen thuishaven dan in één of ander zuiders vakantieoord.

Het is mijn ambitie om nog veel meer Ieperlingen dat voorrecht te laten beleven!

20 | Micheline Sandelé

Durven dromen, iedereen telt, verbinden

Ik ben een kind van de zee. Mijn wortels liggen in De Haan, maar mijn roeping in het onderwijs bracht mij naar Ieper en de Westhoek. Ondertussen ben ik hier helemaal thuis en als OCMW-raadslid mocht ik al proeven van het beleid. Ik merkte dat elke mens nood heeft aan een stem in de besluitvorming, aan iemand die voor hem opkomt. Ik heb geleerd naar ieder te luisteren en met ieder te praten. Communiceren met mensen verrijkt jezelf.

Als lid van directieteam bij cvo MIRAS ervaar ik dagelijks de impact van de politiek – in de ruimste zin – op het onderwijs. Onderwijs wordt gemaakt door de politiek, en misschien is het omgekeerde ook waar. Daarom blijf ik hameren op voldoende aanbod van vorming en onderwijs voor jong en oud in onze streek. Ook belangrijk is de fietsveiligheid, in de eerste plaats voor onze studerende jongeren, maar eigenlijk voor al wie zich op twee wielen verplaatst. Voetgangers, fietsers en minder mobiele mensen zijn mijn grote zorg. De kwaliteit van onze fiets- en voetpaden is prioritair. Er is de laatste jaren al heel wat verwezenlijkt, maar er ligt nog werk op de plank.

Politiek verbindt mensen en daar wil ik in Ieper mijn bijdrage aan leveren. Wij mogen fier zijn op onze stad. Belangrijk is dat we aandacht blijven schenken aan de sociaal zwakkeren.

21 | Peter Dehaerne

Het kind, de buurt en jouw thuis

Ik ben een rasechte Ieperling: Ieper is mijn begin- en eindpunt. Net zoals ik geboeid ben door deze stad ben ik ook op en top onderwijsmens. Ik begon als onderwijzer en ben vandaag directeur in Immaculata. Onderwijs is de spiegel van de maatschappij: je voelt wat er leeft bij de mensen. Daarom zet ik hier sterk op in en ik ben fier vast te stellen dat de Ieperse jeugd goed scoort. Het onderwijsaanbod in de brede zin van het woord is hoog en dat moeten we zo houden.

Van de klas naar de straat is maar een kleine stap. Een veilige schoolomgeving ligt mij nauw aan het hart. Als ik meen dat zebrapaden de veiligheid verhogen dan ga daarvoor door het vuur. Ik wil mijn verantwoordelijkheid ten volle opnemen en ik zeg de zaken zoals ze zijn, zonder franjes. Dat deed en doe ik ook binnen de OCMW-raad, waar ik als verschillende jaren deel van uitmaak. Het sociaal beleid uitbouwen en dichter bij de mensen brengen, kansen geven aan kansarme gezinnen, inzetten op integratie van andere culturen, … er is nog veel werk te doen.

Vastberaden en gedreven wil ik hieraan bijdragen. Ieper is een vredesstad en dan moeten wij ook open staan voor andere culturen. We moeten meer praten met elkaar en luisteren naar elkaar. Zo zullen de Ieperlingen zich nog meer thuis voelen in onze mooie, warme stad.

22 | Cathérine Lucas

Daadkracht, florerend, diepgang

Als thuisverpleegster en vroedvrouw kom ik bij veel mensen binnen. Zo merk ik dat velen het moeilijk hebben om rond te komen. Zorg voor mensen is dan ook de voornaamste drijfveer om mij te engageren. Ik ben mama van vier kinderen en ik heb er alles voor over om ze groot te brengen in een rechtvaardige en zorgzame wereld. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar wat jongeren te vertellen hebben. Onderschat hun wijsheid niet!

Politiek is voor mij een grote uitdaging. Ik wil mij in dossiers verdiepen en met anderen samenwerken om dingen te realiseren. Naast zorg en sociaal beleid zijn sport, cultuur en natuur mijn kernwoorden. We mogen zeker zeggen Ieper op vele vlakken floreert. Dat merken we bijvoorbeeld als we tijdens ‘de Gevleugelde Stad’ genieten van de unieke sfeer.

Maar er is in Ieper ruimte zeker nog ruimte voor verbetering in elk van de beleidsdomeinen. Daar zou ik met veel enthousiasme aan meewerken. Luisteren naar de mensen, hun noden ernstig nemen, verbinden waar kan en hen met veel warmte en sympathie omarmen. Dat is waar lokale politiek voor mij om draait.

23 | Marcia Vanhoirelbeke

Gezinnen, zorg en veiligheid, verenigen

Ik ben echtgenote en mama van drie prachtige kinderen, werkzaam in de zorgsector en actief in het verenigingsleven. Ik mag wel zeggen dat mijn organisatietalent mij heel goed van pas komt. Ik kom graag onder de mensen. Naar hen luisteren en iets voor mensen kunnen betekenen geeft mij veel voldoening. Vanaf dag 1 voelde ik mij welkom in Dikkebus en hou enorm van mijn dorp. De verenigingen doen Dikkebus bruisen van activiteit en vormen de ruggengraat van het sociale contact. Daarom wil ik mij vanuit de politiek inzetten om te blijven investeren in ruimte en faciliteiten voor verenigingen.

Als ik één speerpunt naar voor mag schuiven, laat dit dan de fietsveiligheid zijn. Niet alleen moeten we investeren in aangepaste infrastructuur, maar ook in het bewust maken van de fietsers zelf. Mensen hebben steeds vaker een elektrische fiets, maar dit vraagt heel wat stuurvaardigheid en aanpassingen, ook van de andere weggebruikers. Ook zorg, in de ruimte zin van het woord, ligt mij nauw aan het hart. Eenzaamheid bijvoorbeeld is een heel delicaat probleem dat we voorzichtig en vanuit verschillende hoeken moeten benaderen. Maar even goed gaat het om de zorg voor onze stad zelf. Een propere stad is een aangename stad. Dat we betalen voor ons afval, vind ik een goede zaak, zo gaan we er ook bewuster mee om. Het is aan het bestuur om te blijven sensibiliseren en het goede voorbeeld te geven.

Weet je, ik kom echt graag in Ieper, er hangt een plezante, positieve sfeer. ’t Is er altijd “van passe”, niets teveel en niets te weinig, maar voor iedereen wat wils. En dat wil ik in de toekomst ook graag zo houden. Laat dat de kern zijn van mijn politieke engagement!

24 | Yari Saelens

Jeugd, mobiliteit, ontspanning

Ik ben, op z’n zachtst gezegd, een ‘doendigaard’, iemand die moet bezig zijn, initiatieven nemen, mensen samenbrengen. Naast mijn studie eventmanagment heeft mijn engagement vele gezichten: ik ben lid van het ‘Voorlopig Bewind’, dat de wording van het Yper Museum begeleidt, ik werk in de ‘Escape Game’ en in de vakanties begeleid ik kinderen en jongeren met een beperking bij speelpleinwerking Spelewijs in Ieper en ben ik ook actief als monitor bij Kazou.

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat politiek de lokale samenleving ten goede kan veranderen en daarvoor wil ik mij als jong-CD&V’er 100% engageren. Ik luister naar de jongeren van binnen de partij, maar ook van buiten de partij. De Ieperse jeugd heeft nood aan ruimte - ook budgettaire ruimte! - om zich te ontplooien en te kunnen ontspannen. Ook de nood aan een veilig fiets- en mobiliteitsplan is groot.

Door initiatieven te nemen, te vernieuwen en ja, ook wel eens tegen de stroom in te varen, kan ik mijn politiek engagement waarmaken, positief en enthousiast, zoals ik ben. Soms droom ik van een loopbaan in de politiek, maar ik zie wel waar het leven mij brengt. Laat mij maar beginnen in mijn fantastisch Ieper!

25 | Brecht Vangheluwe

Optimist, integriteit, visie

Toen ik werkte aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de Westhoek, kwam ik dagelijks in contact met de politiek en had ik onmiddellijk de smaak te pakken. Meedenken over beleidsdoelen, mensen en groepen verbinden, bereikbaar zijn voor wie hulp of raad nodig heeft, het vinden van constructieve oplossingen,… Dat zijn de drijfveren die mij voor CD&V deden kiezen. Momenteel werk ik als Sales Manager Export bij Pidy Gourmet, een industriële bakkerij van o.a. bladerdeegproducten met hoofdzetel in Ieper. Mijn ervaring bij Pidy, net zoals mijn opleiding tot Handelsingenieur, hebben geresulteerd in een pragmatische ingesteldheid mét visie. Een aanpak die gericht is op resultaten en verwezenlijkingen, zowel op korte als lange termijn. Dat is de manier waarop ik aan politiek wil doen: een duidelijke visie, beslissingen genomen met integriteit, hoopvol voor de toekomst, maar realistisch met de voeten op de grond. Als we onze stad boeiend en bloeiend willen houden, moeten we voortdurend de nodige keuzes maken. Daarom wil ik graag in de cockpit zitten, om samen de richting te bepalen die we moeten uitgaan. Uitdagingen zijn nodig om de lat steeds iets hoger te leggen. Mijn kennis en ervaring helpen om deze ambities waar te maken.

Cultuur boeit mij enorm. Ik hou van muziek en ben actief lid van meerdere Ieperse koren. Ik ben blij dat Ieper een rijk en gevarieerd cultureel aanbod heeft. Maar voor de toekomst dienen we nog meer in te zetten op grootschalige evenementen met een allure die Ieper waardig is. Bovendien is een uitbreiding van infrastructuur voor cultuur noodzakelijk, zowel door nieuwbouw als renovatie. Naast cultuur zijn ruimtelijke ordening en mobiliteit tevens cruciale thema’s die mij nauw aan het hart liggen. Een vlot toegankelijk en bereikbaar Ieper, zowel te voet, per fiets, met de auto, als via het openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor de levenskwaliteit in Ieper. Ook een verhoogde beleving van de binnenstad en dorpen is van belang om verder aan een fraai en gezellig Ieper te bouwen, waar elke Ieperling uitgenodigd wordt om buiten te komen en samen ons Ieper te beleven.

26 | Alexandra Moeyaert

Duurzaamheid, samen, divers

Ik kan met trots zeggen dat ik de jongste ben op de CD&V-lijst. Met veel jeugdig enthousiasme en een positieve ingesteldheid ga ik deze uitdaging tegemoet. Ik heb gekozen voor Jong-CD&V omdat je eigen mening en inbreng er sterk gewaardeerd worden. Ik nam vorig jaar deel aan KRAS en was in het College lid van de werkgroep duurzaamheid. Inspraak vind ik echt belangrijk, samen bereik je veel meer! Je mag mij gerust een duiveltje-doet-al noemen: in mijn vrije tijd speel ik saxofoon in de academie en dans ik. Tijdens de vakanties ben ik op zomerkampen te vinden als animator en in de winter ben ik skimonitrice.

In de eerste plaats wil ik mij inzetten voor een beter leefmilieu, en daar kunnen we ook in onze lokale gemeenschap veel aan doen: afval weren en sorteren aanmoedigen, de groene omgeving versterken, fietsgebruik bevorderen, investeren in groene energie… De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie te vervullen. Zorg voor milieu en duurzaamheid is niet iets dat afzonderlijk staat van de rest: het is iets dat in alle beleidsbeslissingen moet ingebakken zijn.

Daarnaast vind ik dat we Ieper als vredesstad moeten zien in de brede zin van het woord: oorlog herdenken, vrede onder aandacht brengen, maar er ook effectief naar handelen. Iedereen moet zich thuisvoelen in Ieper. Het migratiethema spreekt mij daarom aan. Wellicht zitten mijn Russische roots daar ook voor iets tussen. Ik hecht veel waarde aan een correct integratiebeleid met wederzijds respect voor waarden en normen, met luisteren naar elkaar en elkaar trachten te begrijpen. Daar wil ik graag mijn steentje toe bijdragen. Mensen ontmoeten, hen aanspreken en overtuigen, hen vertegenwoordigen. Ik zie het helemaal zitten!

27 | Jordy Dehaene

Leergierig, luisteren, mobiliteit, duurzaamheid, inspraak

Ik studeerde politieke wetenschappen en ben master in EU-studies. Muziek is mijn passie. In mijn dorp Elverdinge ben ik trommelinstructeur en tamboer-majoor van de harmonie en lid van het Sint-Maartenscomité. Politiek boeit mij enorm en ik ben graag onder de mensen, de ideale combinatie om mij te engageren voor de komende verkiezingen.

De klimaatproblematiek ligt mij nauw aan het hart en ik ben ervan overtuigd dat wanneer sterke nationale en internationale maatregelen uitblijven, het lokale niveau het heft in handen moet nemen. Daar wil ik mij voor inzetten. Ieper kan hierin een voortrekkersrol spelen en waar mogelijk overeenkomsten sluiten met andere gemeenten. Daarnaast is mobiliteit ook een belangrijk thema. Iedereen moet altijd ergens naartoe en een stad moet ervoor zorgen dat dit op een vlotte en veilige manier kan. Fietsers en voetgangers moeten hierbij op de eerste plaats komen.

Ten slotte, vind ik het belangrijk dat de burger gehoord en ernstig genomen wordt. Daarom koos ik ook voor jong-CD&V. Ik kan er mee bouwen aan een mooi verhaal voor onze stad. Ik leer er ‘op mijn strepen staan’ en assertief uit te komen voor wie ik ben en wat ik beoog.

Iedereen moet zich thuis voelen in Ieper, ongeacht leeftijd, geslacht, huidskleur, geaardheid of geloof. De laatste jaren is de stad geëvolueerd naar een bruisende, mee-levende en cultureel hoogstaande stad. Maar dat werk is nooit af en aan het volgende hoofdstuk wil ik met veel enthousiasme meeschrijven.

28 | Sien Vandamme

Werken, verbinden en samenbrengen

Je mag me gerust een bezige bij noemen. Ik wil altijd iets om handen hebben. Ik was leidster bij de KSA en vrijwilliger bij CM. Beroepshalve werk ik nu in de bib en daar voel ik mij prima. Een bibliotheek is voor mij veel meer dan boeken alleen. Het is een ontmoetingspunt en eigenlijk één van de belangrijkste plaatsen van een stad. Daarom ben ik echt fier op de uitstraling van onze bib, niet alleen in Ieper zelf, maar ook ver erbuiten.

Ik groeide op in een landbouwersgezin en dat blijft in je genen zitten. Het belang van landbouw als leverancier van gezond voedsel kan niet genoeg benadrukt worden, ook bij de jongeren. En zorg voor landbouw kan perfect samengaan met zorg voor de natuur. We hebben hier een schitterend aanbod met de Palingbeek, de vijvers en de vestingen. We moeten dat koesteren en blijven verzorgen. De toegankelijkheid mag zeker nog beter worden, met meer rustbanken bijvoorbeeld of intenser onderhoud.

Omdat ik mensen wil verbinden, heb ik voor CD&V gekozen. Iedereen is belangrijk en iedereen is welkom. Met jeugdig enthousiasme ga ik ertegenaan want ook dat is ‘100% Sien’.

29 | Hans Feys

Betrouwbaar, doordacht, betrokken

Als geneesheer-specialist in het Jan Yperman Ziekenhuis en voormalig voorzitter van de Medische Raad wil ik mij inzetten om zoveel mogelijk medische specialisaties in Ieper te houden. Dit is een garantie dat mensen vlugger kunnen geholpen worden in eigen stad, in eigen hospitaal.

De zorg voor ouderen is een ander aandachtspunt dat mij drijft: hoe kunnen wij de drempel naar de zorg verlagen voor onze senioren? Hoe de toegankelijkheid verhogen? Hoe vlugger inspelen op de behoeften? In de politiek kan ik deze ambities concreet maken. Zorg voor mensen, engagement, het democratisch samenleven… het heeft mij altijd al geïntrigeerd. Nu ik op een punt gekomen ben om de rijke ervaringen uit mijn verleden te delen, heb ik niet geaarzeld om mij politiek te engageren. Als sportman met ongeveer 25 marathons op de teller weet ik dat er evenveel nood is aan trekkers als aan duwers. Ik wil deze lijst mee duwen, omdat ik geloof in dit unieke samenspel van jeugd en ervaring, die op deze CD&V-lijst terug te vinden is.

Ik ben een 100% gelukkige Ieperling. Deze stad heeft alles wat nodig is om goed te leven: rust, aangename woonsfeer, veiligheid, nabijheid… Als ik kan bijdragen om dit ook in de toekomst te bestendigen, zal ik een tevreden mens zijn.

30 | Marieke Cloet

Ervaring, rechtvaardig, sociaal

Al 30 jaar ben ik gemeenteraadslid waarvan 27 jaar als schepen en OCMW voorzitter. Een boeiende periode waarin ik de politiek als een boeket rozen omschrijf, bloedmooi maar met enorme stekels. Vijf belangrijke doelstellingen die ook op vandaag nog steeds mijn aandacht vasthouden.

Tewerkstelling voor eenieder, het geeft mensen waardigheid en zelfrespect. Je maakt deel uit van de maatschappij. Als Openbaar Bestuur samenwerken met de VDAB en andere instellingen zorgt ervoor dat mensen een zinvolle en passende job kunnen vinden, Zorg voor zieke mensen, zowel fysisch als psychisch, en mensen met beperkingen. Binnen de Ieperse Woonzorgcentra’s, het Jan Ypermanziekenhuis, het H.Hartziekenhuis wordt er hoogstaande kwaliteit en zorg geboden, om er trots op te zijn. Ook hier hebben wij in het verleden als Bestuur ons steentje toe bijgedragen en moet dit in de toekomst verder gebeuren.

Armoede uitsluiten door veel aandacht te besteden aan hen die door allerlei redenen in deze cirkel zijn terechtgekomen. Proberen deze cirkel samen met hen te doorbreken en vooral helpen zoeken naar oplossingen om kinderen en jongeren preventief uit deze armoede weg te houden, Senioren hebben, zeker na een drukke loopbaan, ook het recht op waardig ouder worden. Verder uitbouwen van de thuiszorgdiensten, een ruim cultureel en sportief aanbod bieden, zodat ook zij verder aan hun gezondheid kunnen werken.

Netwerken is op vandaag een van de grote uitdagingen waar elk bestuur moet instappen, als beleidsmens blijven praten met collega politici, met werkgevers en werknemers en met iedereen die in onze maatschappij een verantwoordelijke rol opneemt om onze dromen en objectieven te kunnen realiseren. Het werk is nooit af. We moeten blijven zorgen voor elkaar.

31 | Jan Durnez

Gezellig, initiatieven, zorgen voor elkaar

Jarenlang mocht ik als schepen , provinciaal gedeputeerde, in de senaat en sinds 2009 in het Vlaamse Parlement de belangen de belangen van stad en streek behartigen. Ik ben fier wat we met velen samen konden realiseren. In 2013 droeg de meerderheid me voor als burgemeester. De laatste zes jaar was ik de burgemeester van de gezelligste stad van Vlaanderen. Die gezelligheid komt er echter niet vanzelf. Daarvoor zijn activiteiten nodig, op cultureel, sportief en toeristisch vlak, die zowel jongeren als ouderen aanspreken.

De basis van deze gemoedelijke sfeer in de stad ligt bij onze vrijwilligers, mensen die op de diverse terreinen zich belangeloos en uit liefde voor hun stad inzetten. Dit is uiteraard niet de enige succesfactor: ook de infrastructuur moet top zijn en daar is de laatste decennia enorm in geïnvesteerd.

Zo komt het dat mensen die van elders naar hier komen, zo lovend zijn: de stad leeft, er is weinig leegstand, Ieper is gewoon ‘een warme stad’.

Dat moeten wij bestendigen. Ik wil mijn steun betuigen om onze stad te laten groeien. De aankoop van de zone aan het goederenstation is hierin een belangrijk element. Blijven inzetten op groene ruimte, een langetermijnvisie ontwikkelen zonder blind in te spelen op voorbijgaande trends. Het demografisch evenwicht behouden. Samenwerken met de bedrijfswereld. Vol vertrouwen in onze onderwijsmensen en samen zorgen voor wie zorgen heeft.

Bij dit alles steeds ‘naar het bord kijken’ om het allemaal financieel haalbaar te houden. Dat zijn speerpunten voor de volgende legislatuur. Ik wil daarom ook in 2019 helpen met de jonge generatie om onze prachtige stad verder te laten open bloeien.

Kom je mee, mee met de CD&V?

Dan kies je voor samenhorigheid en tegen individualisme, onverschilligheid en groepsegoïsme, voor een warme maatschappij, waar mensen zorgen voor mekaar. We laten niemand in de kou staan, maar we delen de zorgen van de mensen en proberen er iets aan te doen.
‘Verbondenheid’ is geen loos woord, maar een leidraad in ons handelen en streven. We denken mee, we vieren mee, we rouwen mee, we werken mee …
Dan kies je om mee te zijn met de tijd en om de noden van de Ieperlingen vandaag aan te pakken, om alert en efficiënt aan oplossingen te werken.

CD&V is eigentijds en vooruitziend en werkt aan de toekomst, voor een betere maatschappij voor onze kinderen en kleinkinderen.
Dan kies je om mee het beleid te bepalen. Elke inwoner van elke deelgemeen¬te heeft een stem in ons beleid. Iedereen legt gewicht in onze schaal.
Ons beleid is er voor en door de burger. Zo werken wij aan oplossingen op maat van de mens en in een open geest. Dan kies je mee voor deze partij en voor de idealen van verbondenheid, die de CD&V belichaamt, dan kies je ook voor mensen, die zich 100 % voor jou inzetten, die naar de beste oplossing zoeken en dicht bij je staan.

Bij CD&V telt iedereen mee! Niemand valt uit de boot, niemand wordt vergeten. Ook jij hoort erbij!

Desomer is op komst

Wanneer komt Katrien en haar team bij je langs? Check vlug onze data door te klikken op uw gemeente

 • Huisbezoeken in regio Kunstenaarswijk|Diksmuidseweg|Velodroomstraat|Haighlaan

  Is een tevreden wijk want:

  Gelegen aan de rand van de stad, te midden heel wat groen en in een veilige omgeving op wandel- of fietsafstand van het centrum.

  Zowel de Bib, de Academie als Auris (voor deze wijk natuurlijk dichterbij nu) zijn een voorbeeld voor andere steden van hoe dienstverlening kan/moet zijn.

  Heel wat nieuwe mensen kwamen in de buurt wonen (verkaveling rond Steendam, Vermeulenstraat, appartementen oa in Haighlaan) maar voelden zich heel snel ‘thuis’ in Ieper.

  Geeft graag volgende suggesties mee:

  Bezorgdheid over Reigersburg. Als deze zone dan toch ontwikkeld wordt graag voldoende buffering en beperking zowel in hoogte als in soort bedrijvigheid. Zorg er voor dat de buurt leefbaar blijft!

  Een randparking aan deze kant van de stad is zeker het onderzoeken waard.

  Een extra halte voor de centrumbus aan deze kant van Ieper zou, zeker voor de oudere mensen, een goede zaak zijn.

  CD&V Ieper neemt dit graag voor u mee in hun programma!
 • Huisbezoeken in Ieper | Augustijnenwijk

  Is een tevreden wijk want:

  Meer dan 3000m² voetpaden werden heraangelegd in de voorbije legislatuur in deze wijk (Augustijnenstraat, Kennedylaan, Fabiolalaan en Boudewijnlaan).

  De plannen voor een grote scholencampus worden positief onthaald. De bewoners van de Augustijnenstraat hopen dat dit ook de verkeers- en parkeerdruk zal doen dalen op schooldagen als de parking er komt met rechtstreekse ontsluiting op de Veurnseweg.

  De zoekzone voor nieuwe sportaccommodatie aan deze kant van het centrum is een pluspunt!

  Geeft graag volgende suggesties mee:

  Groenonderhoud in de wijken moet frequenter worden uitgevoerd.

  Het zwerfvuil langs het Scholierenpad is een doorn in het oog van de buurt. Sensibilisering van de jeugd én ouderen, extra controle en GAS-boetes moeten worden opgedreven.

  Oversteken voor fietsers in en rond de wijk zijn niet altijd veilig. Dit kan nog beter worden aangeduid (oversteek Adriaansensweg-Poperingsweg, Scholierenpad beide zijden, Omloopstraat).

  CD&V Ieper neemt dit graag voor u mee in hun programma!
 • Huisbezoeken in Vlamertinge

  Is een tevreden dorp want:

  De langverwachte parking én ook de verbindingsweg naar de Hospitaalstraat werden na vele jaren vertraging gerealiseerd en zorgen voor een veiligere sportomgeving én minder (verkeers)chaos in de Kasteelweg. Een dubbele win dus!

  -Het bufferbekken op de Brandhoek van ongeveer 900 m² en het vernieuwde rioleringsstelsel ter hoogte van de Zevekotestraat en de Grote Branderstraat hebben hun dienst reeds bewezen.

  De fietspaden naar en van Elverdinge en Ieper verhoogden aanzienlijk de fietsveiligheid en het fietscomfort. Graag meer van dat!

  Geeft graag volgende suggesties mee:

  De zoekzone voor nieuwe woningen achter de Pottemwijk zorgt voor enige bezorgdheid gezien dit gebied watergevoelig is bij hevige regenval. Graag mee rekening houden bij het onderzoek en de definitieve keuze van locatie.

  Extra speelgelegenheid aan het bufferbekken in de dorpskern.

  DE DORPSKERNVERNIEUWING met stip op 1.

  Wat die dorpskernvernieuwing betreft konden we reeds meedelen dat het voorstel van samenwerkingsovereenkomst, studie en ontwerpbestek eindelijk door Agentschap Wegen en Verkeer aan de stad Ieper werd toegestuurd en dat dit voorstel nog dit jaar naar de gemeenteraad gaat. CD&V Ieper engageert zich om de dorpskern in Vlamertinge in uitgebreid overleg met alle betrokkenen uit te tekenen en te realiseren.

  CD&V Ieper neemt dit graag voor u mee in hun programma!
 • Huisbezoeken in Hollebeke

  Is een tevreden dorp want:

  Er werd geïnvesteerd in het jeugdlokaal en dit is een meerwaarde voor alle jonge mensen uit het dorp.
  Ook de koer van het OC werd opnieuw gegoten wat de toegankelijkheid voor de oudere mensen bevordert.

  De Wielewaalstraat was in zeer slechte staat maar werd perfect heraangelegd.

  Het dorp leeft! De ondersteuning vanuit de stad naar de verenigingen wordt ten zeerste geapprecieerd.

  Geeft graag volgende suggesties mee:

  De straten weg van het centrum lijden onder het druk verkeer waardoor diepe greppels ontstaan die voor gevaarlijke situaties zorgen voor fietsers en zelfs voertuigen.

  Het OC is aan een opknapbeurt toe

  Parking in de nabijheid van het OC dient zeker ook nog eens onderzocht te worden

  CD&V Ieper neemt dit graag voor u mee in hun programma!
 • Huisbezoeken in Voormezele

  Is een tevreden dorp want:

  Heel wat nieuwe jonge inwoners vonden hun weg naar dit mooie dorp. De heraanleg van de ruimte aansluitend aan het OC is vooral voor deze groep Ieperlingen bijzonder geslaagd.

  Ook de voetballende jeugd is tevreden met de gedane investeringen in de accommodatie van Gold Star Voormezele.

  Iedereen kent iedereen. De Voormezelenaars zorgen voor elkaar!

  Wat zijn ze trots op hun Bloedprocessie. En terecht!

  Geeft graag volgende suggesties mee:

  Fietsveiligheid kan beter, zowel in het dorp maar zeker in St Elooi.

  Door de drukke bezetting van het OC en de nieuwe woningen daar vlakbij wordt gevraagd of de graszone niet in groene parking kan worden aangelegd.

  De verkeersremmer in de St Elooisweg heeft niet genoeg effect. Kan hier een ander alternatief voor worden gezocht.

  CD&V Ieper neemt dit graag voor u mee in hun programma!

Blijf op de hoogte

Adres

Sint-Jacobsstraat 49, 8900 Ieper

Facebook